proverbs in xhosa bible

proverbs in xhosa bible

6:29 Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe; Akukho namnye umchukumisayo, oya kuba msulwa. 6:4 Musa ukuwanika ubuthongo amehlo akho, Ungaziniki kozela iinkophe zakho; 6:5 Zihlangule esandleni njengebhadi, Njengentaka esandleni somthiyeli. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 31:22 Uzenzela imiqamelo; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe. 5:14 Ndaphantsa ukuba sebubini bonke Esazulwini sesikhungu nebandla. 17:27 Owanqandayo amazwi akhe unokwazi: Omoya upholileyo yindoda enengqondo. 19:8 Orhweba ubulumko uthanda umphefumlo wakhe; Ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo. Kuba bona buzenzela amaphiko, Buphaphazela njengexhalanga elisinge ezulwini. 27:25 Sithe tshabalala nje isikhotha, kuvela uhlaza, Ihlanganisiwe imifuno yeentaba: 27:26 Amatakane ngawokukwambesa, Ixabiso lentsimi ziinkunzi zeebhokhwe; 27:27 Amasi eebhokhwe alingene ukudla kwakho, nokudla kwendlu yakho, Nokuphila komthinjana wakho. Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 6:14 Yimpenduka entliziyweni yakhe, uyila ububi ixesha lonke, Ungenisa ingxabano. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 19:20 Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo. 18:3 Ekuzeni kongendawo kuza ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza. 2:7 Ubaqwebela uzimaso abathe tye, Uyingweletshetshe kwabahamba ngengqibelelo. 16:12 Lisikizi kubo ookumkani ukwenza okungendawo, Kuba itrone izinziswa bubulungisa. Koswele intliziyo, uthi yena. 14:30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni. 22:21 Ukuze ndikwazise isilinganiselo samazwi enyaniso, Ukuze ubuye kwabakuthumileyo, uze namazwi ayinyaniso? Welcome to inspirational stories we believe in holding yourself together accepting life. 6:22 Ekuhambeni kwakho sokukhapha; Ekulaleni kwakho sokugcina; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe. 12:16 Isimathane sikwazisa kwangaloo mini ukuqumba kwaso; Ke yena onobuqili uyakugubungela ukucukucezwa. Umgcini womphefumlo akakwazi na? 28:8 Owongeza ubuncwane bakhe ngokudla abanye, nangolwandiso, Ubuthela obabala izisweli. 12:22 Ungamasikizi kuYehova umlomo oxokayo; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo. To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. 5:21 Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise imikhondo yakhe. 25:21 Ukuba okuthiyileyo uthe walamba, mphe ukudla adle; Ukuba uthe wanxanwa, mseze amanzi; 25:22 Kuba ufumba wena amalahle avuthayo entlokweni yakhe; UYehova wokuvuza. 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala. Sermon Notes for Proverbs 30:24-28 ← Prior Section. 11:26 Omangala nengqolowa, luyamqalekisa uluntu; Intsikelelo isentlokweni yothengisa ngayo. Verses 26:1-12: The fool is described in every verse. 1:28 Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 1:29 Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 1:30 Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 1:31 Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 11:6 Ubulungisa babathe tye buyabahlangula; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo. 26:8 Njengokubopha ilitye esisawulweni, Unjalo osinika uzuko isinyabi. Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulalabulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. 24:7 Ubulumko bunqabile kwisimathane; Asiwuvuli umlomo waso esangweni. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than... yiva'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 2:9 Uya kwandula uqonde ubulungisa, Nesiko, nokuthe tye, nayo yonke imikhondo yokulungileyo; 2:10 Kuba ubulumko buya kungena entliziyweni yakho, Ukwazi kwenze mnandi umphefumlo wakho. Proverbs 1:1 “The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;” We see that these wise sayings are of Solomon, who is the second son of David and Bath-sheba. 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. 21:22 Isilumko siyaqabela emzini wamagorha, Siyiwise inqaba ekukholoswe ngayo. 14:15 Isiyatha sikholwa ngamazwi onke; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe. Unjalo umendoumendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 11:5 Ubulungisa bogqibeleleyo bulungelelanisa indlela yakhe; Ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. 29:20 Uyayibona indoda engxamileyo ngamazwi ayo? 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. 19:3 Ukumatha komntu kuphenula indlela yakhe; Ijalele uYehova intliziyo yakhe. 10:10 Otyanda ngoshiyi ubanga imbulaleko; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi. 7:23 Njengentaka ikhawulezela esibatheni; Ingazi ukuba oko kuyingozi kumphefumlo wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe. 17:28 Kwanesimathane, ukuba sihleli sathi tu, kuthiwa sisilumko; Singawuvingca umlomo waso, kuthiwa sinengqondo. 22:12 Amehlo kaYehova alondoloza ukwazi, Aphenule intetho yenginingini. 10:27 Ukoyika uYehova kongeza imihla; Ke yona iminyaka yabangendawo iyanqanyulwa. 25:7 Kuba kulungile ukuba kuthiwe kuwe, Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho. 31:30 Bubuxoki ubuhle, ngamampunge ubunzwakazi; Ngumfazi owoyika uYehova yedwa oya kudunyiswa. This summary of the book of Proverbs provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Proverbs. 1:9 Kuba ezo zinto zisisangqawe esihle entlokweni yakho, Nezambalo emqaleni wakho. 30:29 Izinto zintathu ezihamba ngokunyalasa, Hayi, zine ezilungisayo ukuhamba: 30:30 Yingonyama, igorha phakathi kwezinto ezizitho zine, Elingabuyi umva phambi kweento zonke; 30:31 Yinja elingesi nokuba yinkunzi yebhokhwe; Ngukumkani enomkhosi wakhe. 28:7 Obamba umyalelo ngunyana onengqondo; Ke olikholwane labachithi uhlaza uyise. 28:17 Umntu onovalo ngegazi lomphefumlo Usabela nasemhadini makangabanjezelwa. Nokurhweba ingqondo kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kwesilivere! 8:36 Ophosana nam wona owakhe umphefumlo; Bonke abandithiyayo bathanda ukufa. A Psalm of David, to bring to remembrance. 3:9 Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. The LORD works out everything to its proper end— even the wicked for a day of disaster. 30:1 Amazwi ka-Agure unyana kaYakhe, waseMasa. 23:20 Musa ukuba phakathi kwamasela-wayini, Naphakathi kwamadla-kudla; 23:21 Kuba isela-wayini nedla-kudla liyahlwempuzeka; Kona ukozela kwambesa amajacu. 26:22 Amazwi entlebi anjengemithamo imnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. Wena ke woliphosa phakathiphakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nyenye ingxowa yethu sonke: 15 26:9 Ngameva angene esandleni senxila Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi. 23:12 Yinikele intliziyo yakho eluqeqeshweni, Neendlebe zakho entethweni yokwazi. 9 11:17 Uwuphethe kakuhle umphefumlo wakhe umtu onenceba; Isijorha siyihlisele ishwangusha inyama yaso. 14:12 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa. }, 248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Umsebenzi 21:14, 28:28, 33:14, 34:2, 36:11, IiNdumiso 1:1, 7:16, 10:8, 18:42, 37:13, 50:17, 81:13, 94:8, 107:11, 111:10, 119:9, 101, 124:3, ImiZekeliso 2:9, 18, 3:22, 31, 34, 4:1, 14, 15, 5:12, 22, 6:18, 20, 8:1, 3, 33, 36, 9:1, 3, 8, 9, 10, 18, 10:1, 21, 25, 11:5, 12:6, 14:14, 16, 15:5, 12, 27, 33, 18:2, 15, 19:20, 25, 29, ...21:11, 22:21, 23:22, 24:2, 25:1, 29:24, 31:1INtshumayeli 1:1, 12:9, 10UIsaya 1:15, 32:17, 33:15, 50:2, 59:7NguYeremiya 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19UHezekile 22:31UHoseya 5:6Yoweli 2:27, 3:1Amosi 9, 10, 6:1, 8:12UMateyu 13:12, 22:4, 5NguLuka 14:21KwabaseRoma 3:17Kwabase-Efese 5:11, 6:11 KwabaseTesalonika 5:32 Tesalonika 2:101 kuTimoti 6:9UTito 2:6, NguYeremiya 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19. 2:6 Ngokuba uYehova upha ubulumko; Emlonyeni wakhe kuphuma ukwazi nokuqonda. Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 13 11:9 Intshembenxa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo; Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi. 24:3 Indlu yona yakhiwa ngobulumko; Izinziswe ngengqondo; 24:4 Ngokwazi kuzaliswa amaqonga Bubuncwane bonke obunqabileyo nobumnandi. 12:2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala. 29:17 Mqeqeshe unyana wakho, wokuphefumlisa, Awuyolise umphefumlo wakho. 8:23 Ndamiswa kwasephakadeni, kwasentloko, Kwasemandulweni ehlabathi. 4:5 Rhweba ubulumko, rhweba ingqondo; Musa ukulibala, ungathi gu bucala entethweni yomlomo wam. Proverbs 2:3 “Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;” “Criest … 18:5 Ukukhetha ubuso bongendawo akulungile; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala. 14:19 Abenzi bobubi basibekeka phambi kwabalungileyo; Abangendawo bema emasangweni amalungisa. 29:7 Ilungisa liyalazi ibango lesisweli; Ke yena ongendawo akanangqondo yakulazi. 23:31 Musa ukuyikhangela iwayini, xa izenza ingqombela, Xa ibengezelayo endebeni, Xa ihla kamnandi; 23:32 Ukuphela kwayo iluma njengenyoka, Iluma njengerhamba. 3:25 Musa ukoyika lunkwantyiso luzayo ngesiquphe, Nasithonga sabangendawo, sakufika. 15:6 Indlu yelungisa nguvimba omkhulu; Ke ngongeniselo longendawo kukho ukuhlisa ishwangusha. 3:21 Nyana wam, ezi nto mazingemki emehlweni akho: Londoloza uzimaso nomnkqangiyelo. 23:26 Ndinike intliziyo yakho, nyana wam, Amehlo akho akholiswe ziindlela zam.

Compact Sole Elliptical, Nouns For Grade 3, Surah Fatiha In Which Para Of Quran, Do You Swear To Tell The Truth No, The Call Cast,